Planeter

Planeter

Planeterne er aktørerne i horoskopet, således at hvis livet er et teaterskuespil, så er planeterne skuespillerne der hver har en rolle. Det er planeterne der kan handle og gøre noget i horoskopet. Selvom rollen nogenlunde er givet ud fra hvilken planet der er tale om, så er det tegnet som planeten står i, der så at sige giver planeten sit tøj og sminke på, og dermed bestemmer hvordan planeten skal spille sin rolle ud. Huset bestemmer hvor på scenen planeten spiller fra. Står den i midten og leder slagets gang (10. hus) eller er den skjult ude i siden og svær at få øje på (f.eks. 8. eller 12. hus).

Beskrivelserne af planeterne nedenfor er fokuseret på hvordan de tolkes i et fødselshoroskop. Astrologi er et stort fag, og tolkningen af planeterne i andre grene af astrologien, f.eks. øjebliksastrologien eller mundan astrologi er anderledes.

Planeterne er meget forskellige, det gælder både astronomisk og i den astrologiske tolkning. Overordnet deler man i astrologien planeterne op i tre grupper. De personlige planeter, de sociale planer og de kollektive planer.

 

De personlige planeter

Denne gruppe udgør Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars. Disse planeter bevæger sig relativt hurtigt rundt i horoskopet, hvilket betyder, at selv om der er to personer der er født tidsmæssigt tæt på hinanden, så står disse planeter ikke helt ens. De personlige planeter er dem vi alle sammen bruger i vores hverdag. Det er vores vilje, behov, kommunikation, følelser og handlekraft, som for de fleste er aktive og i brug hver eneste dag. Det er dem der giver os vores umiddelbare karaktertræk, så som et blidt eller voldsomt temperament, en kærlig eller kølig imødekommenhed, en evne til at sætte sig igennem eller til at føje sig over for andre osv.

 

De sociale planeter

De sociale planeter er Jupiter og Saturn. De er lidt længere væk fra os og bevæger sig derfor lidt langsommere rundt i horoskopet. I gamle tider var dette de to yderste planeter og det var via dem, at vi lærte vores skæbne at kende. I vores omgang med andre møder vi enten muligheder (Jupiter) eller begrænsninger (Saturn), og lærer livets love at kende.

 

De kollektive planeter

Dette er Uranus, Neptun og Pluto, som alle er så langt fra os at de bevæger sig langsomt rundt i horoskopet. Det betyder at dem vi gik i klasse med i skolen stort set alle havde disse tre planeter stående nogenlunde samme sted. Derfor tolkes de også anderledes og deres tegnpositioner bruges til at beskrive generationer og generelle træk. Ofte ses disse planeter som kræfter udefra, der påvirker os og giver os svære udfordringer i livet, og her spiller deres positioner i husene en vigtig rolle i det enkelte horoskop. Men, mange mennesker formår også et integrere disse kræfter i deres liv, således at de får lov til at spille en aktiv rolle i personens liv.

 

Planeter eller ej?

Alle planeterne i astrologien kaldes planeter underordnet hvad de er kategoriseret som i astronomien. Vi opererer med ti planeter selvom Solen er en stjerne, Månen en måne og Pluto en dværgplanet. I astrologien er de alle ti aktører og dermed planeter i horoskopet.

 

Solen

Solen er både den vigtigste planet i horoskopet, og samtidig også den der til tider kan være sværest at sætte konkrete ord på. Solen repræsenterer vores kerne og indre personlighed. Den er Jeget og egoet og vores helt grundlæggende natur. Som oftest er Solen den du er, når du er helt alene med dig selv og dermed kan gå ind og være din kerne når alle udefrakommende lag er skrællet bort.

Det tegn som Solen står i er betydningsfuldt, og mange mennesker kan se sig selv beskrevet når de læser en beskrivelse af tegnet. Dog er der også tilfælde hvor der er andre ting i horoskopet som skygger over Solen eller trækker energien i en helt anden retning, således at folk ikke føler sig som den klassiske beskrivelse af tegnet. I sådanne situationer indgår det også i en beskrivelse og forståelse af personligheden for denne person.

Men der er mere end tegnpositionen at tolke på, når man tolker Solen. Det hus den står i er også meget vigtigt, for det er det livsområde som en person lever sin personlighed ud igennem. Solen viser os hvilken vilje og styrke en person er født med, og i hvilken grad personen evner at sætte sig igennem og indtage sin position i livet. En Sol i ildtegn giver styrke og umiddelbarhed, men hvis den bliver lukket inde i f.eks. 12. hus, så kan det være svært at få denne kraft aktivt ud i livet, hvorimod hvis den står i 10. hus, så sættes der virkelig kræfter ind på at på opnå det man ønsker og personen har umiddelbart ingen problemer med at fylde sine sko ud.

Aspekterne fra andre planeter til Solen er også betydningsfulde, for det viser hvordan personligheden bliver påvirket af andre indflydelser som den enten kan drage nytte af (positive aspekter) eller skal kæmpe med (negative aspekter).

Astronomisk er Solen centrum i vores Solsystem, så det er os på Jorden der bevæger os omkring den. I horoskopet ses den dog som en bevægende planet, der er et år om at gå alle 12 tegn igennem. Solen bevæger sig dermed ca. 1 grad om dagen.

Solen hersker over Løvens tegn.

Stikord for Solen: Jeget, selvet, ego, skaberkraft, vilje, personlighed, autoritet, selvværd, individualitet, udstråling, gennemslagskraft, autoriteter, faderen.

 

Månen

Månen spiller også en vigtig rolle i tolkningen af personligheden, for den symboliserer vores behov og følelser.

Astronomisk cirkulerer Månen omkring vores planet Jorden. Den er ca. 28 dage om at nå en gang rundt, dermed er det den hurtigste planet i horoskopet. Månen har stort set ingen atmosfære, og det lys vi ser fra den er en genspejling af Solens lys.

I horoskopet viser Månen vores helt basale behov. Hvad det er vi som nyfødte har brug for. Tryghed, varme mad og omsorg. Vores moder ses typisk i Månen. Senere i livet udfolder og udvikler vores behov sig, og de ændrer sig fra det helt basale til det mere personlige.

Månens tegnpositioner fortæller, hvad det er for en stimulering vi har brug for fra andre, det kan f.eks. være dynamik, spænding, udfordringer og leg i Vædderens tegn, eller det kan være ro, stabilitet, velvære og forudsigelighed i Tyrens tegn.

Det hus som Månen står i fortæller, hvilket livsområde der er vigtigt for personen at blive stimuleret i. For en Måne i 7. hus er det vigtigt at have en partner og opleve parforholdet. For en Måne i 3. hus bliver det vigtigt for personen at sætte ord på og formidle det indre liv, og at man kan tale om sine følelser og give udtryk for sine behov. Aspekter til Månen spiller også en stor rolle og viser hvor kompliceret eller ligetil følelseslivet er for personen.

Månen viser os også vores følelsesliv. Hvor sensitiv og fintfølende er man? Fornemmer man sin omverden eller er man blind for hvad der sker på de ikkekonkrete planer? Månens styrke i horoskopet viser også i hvor høj grad, det er følelserne der styrer spillets gang, når livet ruller der ud af.

Den samlede tolkning af Månen viser os hvordan de basale behov er blevet opfyldt livet igennem, og hvordan personen følelsesmæssig har håndteret det.

En person hvor Månen spiller en stor rolle i horoskopet (er markant placeret og danner mange aspekter), vil i stor udstrækning være styret af, hvordan man har det lige nu og hvad følelserne siger. Altså har man lyst eller ej, føles det rigtig eller forkert? Hvorimod en person der f.eks. har en stærk Sol og en Måne der er mindre dominerende vil være langt mere styret af sin vilje og sit ønske om at opnå noget i livet, og derfor vil han/hun langt bedre være i stand til at sætte sine følelser til side og måske endda undertrykke dem.

Månen hersker over Krebsens tegn.

Stikord for Månen: Følelser, behov, sensitivitet, følsomhed, sårbar, lunefuld, omsorg, opvækst, fortid, minder, moderen, næring.

 

Merkur

Merkur er vores kommunikationsplanet og den symboliserer al vores udveksling af viden og information med vores omverden. Det er Merkur vi taler og forklarer os med. Den viser vores opfattelsesevne og hvordan vi tager informationer til os.

Merkur er den planet der er tættest på Solen, og den er dermed inden for Jordens bane rundt om Solen. Merkur bevæger sig hurtigt og er aldrig mere end 28 grader væk fra Solen. I og med at den er inden for vores bane, så har den en cyklus hvor den tre gange om året set fra Jorden bevæger sig baglæns gennem stjernetegnene, det kaldes retrograd bevægelse, og den bliver overhalet af Solen. Denne retrograd bevægelse varer ca. 21 dage hver gang den står på, og det er derfor ikke højt usædvanligt at have en retrograd Merkur i sit horoskop.

Merkur er på mange måder en neutral planet. Den er hverken feminin eller maskulin. I den klassiske astrologi var den ej heller god eller ond, men den var budbringeren der kunne begå sig i alle lag af tilværelsen.

Merkur symboliserer traditionelt både købmænd og tyve (da man ikke sådan skelnede mellem de to), mens den i vores tid symboliserer journalister, kommunikatører, lærere, formidlere, forfattere, bloggere og folk der på anden vis bringer ord og viden frem.

Merkur i horoskopet viser vores evne til at håndtere viden og information, og hvordan vi kan navigere og forbinder de data vi har i hovedet. Den viser hvordan vi indlærer den basale viden som f.eks. sprog, matematik osv. Vores taleevne ses også i Merkur. Formulerer man sig klart og tydeligt, eller er man kreativ og utraditionel i sin måde at udtrykke sig på. Det er Merkur vi til dels bruger i vores hverdag, når vi skal organisere os og planlægge en dags aktiviteter. Den viser vores sans for logistik og systematik, og hvordan vi strukturerer os, når det har med viden og planlægning at gøre. Det er Merkur vi bruger, når vi ”regner den ud” og gennemtænker løsninger og muligheder på praktiske og konkrete problemstillinger i dagligdagen.

Merkur hersker over både Tvillingernes og Jomfruens tegn.

Stikord for Merkur: Kommunikation, tale, indlæring, mentalitet, informationer, logistik, viden, logik, objektivitet, overblik, trafik, netværk.

 

Venus

Venus er kærligheds planeten. Med Venus elsker vi både andre og os selv. Venus er også vores glæde og vores evne til at nyde livet.

Venus ligger i sin bane tættere på Solen end Jorden. Den er derfor aldrig længere end 47 grader fra Solen i horoskopet. Det er ikke usædvanligt at have den i samme tegn eller tegnet ved siden af ens Soltegn. I og med Venus følger Solen i horoskopet, så er den ca. et år om at komme hele vejen rundt. Den går retrograd en gang for hver ca. 19 måneder.

Venus er en feminin planet. Den viser vores evne til at udtrykke kærlighed, omsorg og velvære. I Venus ser vi, hvordan vi nyder livet og tager imod dets gaver, og vi ser, hvad det er i livet vi værdsætter og glædes ved. Det er Venus vi elsker med, og ud fra dens position og aspekter i horoskopet kan vi forstå hvordan kærlighedslivet spiller sig ud. Er det en selvopofrende Venus der giver mere end den tager, er det en afvisende Venus der har svært ved at tage imod, er det en mental og intellektuel Venus der forsøger at forstå kærligheden eller er det en Venus der elsker med liv og sjæl hvor passion er drivkraften.

Mennesker med en stærk Venus er ofte også meget interesseret i kunst og kultur. De glædes over sanseindtryk og følelsernes sprog. De sætter pris på god smag og kvalitet, og ikke mindst den rigtige pris. På samme måde kan det også være mad og bordets glæder, som en Venus person kaster sit engagement over. Gastronomi og smagsoplevelser er helt i Venus’ ånd.

Vores materielle værdier vises i horoskopets andet hus, som Venus via sit herskerskab i Tyren er hersker over i urhoroskopet. Venus viser hvordan vi stykker vores personlige værdisæt sammen, altså hvordan vi sætter pris på livets værdier. Er det f.eks. penge og materialisme der har betydning, er det relationer til andre mennesker der vægter højst, eller er det åndelige livsprincipper der danner grundlaget for hvordan vi værdimæssigt stykker vores liv sammen?

Venus er også den planet der i høj grad er med til at give os vores udstråling. Hun er med til at forme den energi vi har omkring os, både når vi er alene og når vi mødes med andre mennesker. En stærk Venus giver en god og kærlig udstråling, som ofte også er bundet i at personen evner at elske både sig selv og andre.

For en kvinde viser Venus hendes kvindeideal og hvordan hun udtrykker sin feminine side og kvindelighed. Den viser hendes sensualitet og sanselighed. For en mand er det ligeledes hans kvindelige ideal og hvilke kvinder han typisk bliver tiltrukket af, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som den eller dem, han vælger som sin partner.

Venus hersker over både Tyrens og Vægtens tegn.

Stikord for Venus: kærlighed, omsorg, værdier, udstråling, nærvær, glæde, sanselighed, kvindelighed, livsglæde, fornøjelser, harmoni, partnerskab.

 

Mars

Mars er vores maskuline handlings planet. Det er med Mars, at vi forsvarer vores enemærker og vores værdier. Mars er krigerens planet, og viser vores indre kriger.

Med Mars er vi kommet om på den anden side af Jordens bane, i og med at Mars befinder sig længere væk fra Solen end jorden gør. Mars er ca. 2 år om at gå hele vejen rundt i horoskopet, og er retrograd en gang i løbet af de to år. Mars er en rød planet som let kan spottes på nattehimlen.

Mars symboliserer vores fysik og kropslighed. Den viser, hvordan vi bruger vores krop og handler helt konkret i specifikke situationer. Hvordan er det at vi får opgaver fra hånden og får håndteret de mange praktiske gøremål i hverdagen og i livet. Mars er handlingens planet, og den vil altid forsøge at agere ud af en problemstilling. Med Mars tager vi aktion og gør noget ved sagen.

Typisk ser man også en persons temperament i Mars’ position og aspekter. Hvor hurtigt får vi blodet i kog, og hvordan begår vi os i et spændingsfelt. Hvordan tager vi imod en udfordring, er det angreb som det bedste forsvar princippet, eller gives der tid til eftertanke og refleksion inden Mars sendes i aktion?

Mars viser også vores dynamik, engagement og drive i livet. Det er Mars der tænder op under passionen og lysten til at gøre noget og kaste sig ud i livets muligheder. Det er Mars der giver os mod til at tage skridtet ud i det ukendte og give os i kast med det, vi ikke har prøvet før. Groft sagt så giver en stærk Mars mod og mandshjerte, mens en svag Mars giver usikkerhed og frygtsomhed. Det er Mars der får os ud af sengen om morgenen og i gang med dagen. Den er vores ihærdighed og spontanitet samt vores evne og villighed til at prøve livets mangfoldighed af.

Mars er ligesom Venus vores arketype bare i det maskuline felt. I en mands horoskop viser Mars hvilket mandelige ideal der stræbes efter, og for en kvinde viser det typisk hvilken mandetype hun føler sig tiltrukket af.

Mars hersker over Vædderens tegn og var tidligere også hersker i Skorpionen.

Stikord for Mars: handling, kraft, krig, forsvar, temperament, vrede, drive, passion, våben, maskulinitet, styrke, gennemslagskraft, viljestyrke.

 

Jupiter

Jupiter er den planet der repræsenterer vækst og ekspansion. I den klassiske astrologi var Jupiter en lykkeplanet der varslede godt.

Jupiter er solsystemets største planet. Den fungerer nærmest som en lille sol, da den udsender mere energi end den modtager. Den kan ses på nattehimlen som en lysende klar stjerne, men den er jo altså en planet. Jupiter er ca. et år om at gå igennem hvert tegn, og således er den 12 år om at komme hele vejen rundt om solen. Hvert år er den også retrograd i en periode på ca. 4 måneder.

Jupiter er i sit grundprincip ekspanderende, dvs. at alt hvad der kommer i nærheden af Jupiter må og skal vokse. Det er Jupiter der viser, hvordan vi i livet vokser og gror. Jupiter er et kæmpe batteri af energi, drive og gå på mod, og det er med den, at vi udvikler os og bliver større mennesker.

Det er også i Jupiter at vi finder livsoptimisme, tro og idealisme. Jupiter viser, hvor meget og hvor indædt vi går ind for ”vores” sag, og med hvilken kraft vi giver udtryk for vores meninger, holdninger og verdenssyn. Det er med Jupiter, at vi tror på en religion eller en livsfilosofi, eller på anden vis går ud i verden og får stykket vores helt eget verdenssyn sammen. Med Jupiter rejser vi, og det er hvad end det er en helt konkret rejse ud i verden, en rejse på det mentale plan eller det er en spirituel vækkelse.

Folk der har en stærk Jupiter er typisk meget livsglade, engagerede, stærke og dynamiske mennesker. De fylder meget i et selskab, men de giver også meget fra sig. De er ikke nærrige men generøse, for der er mere, hvor det kommer fra. Men, da ekspansion er grundprincippet for Jupiter, så sætter den fut i alt hvad den kommer i nærheden af. Så er der usikkerhed, mistillid og sensitivitet i forbindelse med Jupiter, så forstørrer den også det, og det kan være en udfordring. Derfor anses den heller ikke længere som en ensidig lykkeplanet, da der som med så meget andet er to sider af medaljen.

Jupiter hersker over Skytten og var tidligere også hersker over Fiskene.

Stikord for Jupiter: ekspansion, vækst, tro, livsglæde, optimisme, rejser, livssyn, holdninger, etik, jura, filosofi, udvikling, idealer, universitet, uddannelse.

 

Saturn

Saturn er i den klassiske astrologi betegnet som skæbneplaneten, det er her vi møder modstand og bliver sat til ansvar for vores handlinger. Men Saturn kan også bruges konstruktivt.

Saturn er en gasplanet med den ikoniske ring bestående af is og sten omkring sig. Den er ca. 28-30 år om at gå en gang rundt i horoskopet, hvorfor 30’ årskrisen mange steder tilskrives Saturn.

I Saturn møder vi krav og konsekvenser. Det er her, vi har noget at leve op til. Mange oplever at mødet med Saturn er som at slå panden mod en mur, for den er hård og konsekvent. Saturn er autoriteterne i vores liv, det kan være faderen, læreren, chefen eller sågar samfundet omkring os der jo også stiller krav til os. I horoskopet ser vi, hvordan den enkelte person har det med autoriteter og krav udefra.

Samtidig viser Saturn også de forventninger vi har til os selv, og hvordan vi håndterer at nå de mål der sættes. For nogle er Saturn en kraft de møder uden for dem selv, som en liste over hvad der skal leves op til (karakterkrav, regler, formularer, erfaringer, bedrifter m.m.), mens for andre er Saturn en kraft de bærer inden i dem selv, hvor de kan finde stædighed og kræfter til at sætte sig mål og udføre dem.

Saturn mennesker er meget hårdføre og vedholdende. De giver ikke op, men fortsætter lige meget hvad og dermed opnår de også de resultater, som de har sat sig for. Disse mennesker kan virke fokuseret, målrettet, struktureret og egentlig også hårde, men de behøver ikke at være det, når bare man ikke udfordrer dem på de planer, de har lagt for dem selv. De vil altid søge noget at stræbe efter, noget at leve op til, og det er den kamp der giver dem næring og selvtilfredsstillelse.

Sagt på en anden måde, så kan Saturn være den dør der holder os ude og nægter os adgang, eller den kan være den dør der med en stor indsats kan åbnes og give os adgang til en større og bedre verden på den anden side.

Saturns position i horoskopet viser hvilket livsområde der skal kæmpes med. Altså hvad og hvordan vi kæmper vores kampe i livet, og hvad det er muligt for os at nå frem til.

Saturn hersker over Stenbukken og var tidligere hersker over Vandbæreren.

Stikord til Saturn: Struktur, ansvar, orden, pligter, konsekvenser, krav, målsætning, autoriteter, konservatisme, formaninger, belæring, stædighed, udholdenhed, kamp.

 

Uranus

Uranus er revolutions, oprørets og det uventedes planet. Uranus går sin egne veje og skyr alle former for struktur og styring.

Uranus blev opdaget i 1781, og blev hurtigt kædet sammen med datidens store begivenheder såsom den franske revolution. Uranus er ca. 84 år om at gå hele vejen rundt om Solen, så dem af os der lever et langt liv får lov til at opleve en hel Uranus runde. Modsat de andre planeter så ligger Uranus akse ned, således at den triller rundt om Solen.

Uranus repræsenterer opbrud og pludselige forandringer. Uranus er udvikling på den uforudsigelige og heftige måde. Det er igennem Uranus at vi gør op og siger fra over for historien. Det er her vi vil noget nyt og gå vores egne veje. Uranus er således nyudvikling på alle områder, også inden for teknologi, politik og samfund. Det er også Uranus der er på spil når folket pludselig rejser sig og i fællesskab gør from mod lederne. Det er troen på, at der med de fælles kræfter kan skabes forandringer.

Folk der har Uranus aspekter til de personlige planeter er ofte rastløse og urolige. Der skal ske noget og stilstand er at frygte. De er meget interesseret i hvad der sker af banebrydende ting i samfundet, og er tit begejstret over de nye teknologiske dimser og muligheder. Disse mennesker søger frihed og har svært ved at låse sig fast i forhold og tætte forbindelser. De søger det utraditionelle forhold og fungerer som regel bedst som selvstændige på arbejdsmarkedet.

At have stærke Uranus aspekter kan være noget af en udfordring, fordi den hele tiden bryder op og skaber forandringer. Det der interesserer dem den ene dag kan være glemt og forbigået den næste dag. Men med Uranus er der også muligheden for at være nyskabende og original. Uranus kan bevæge sig ind på ukendt territorium og tænke tanker og få ideer som aldrig har eksisteret før. Uranus har brug for fri rammer for at kunne udfolde sig, og får den lov, så er den fascinerende, oplevelsesrig, skabende og kreativ som ingen anden.

Uranus hersker over Vandbæreren.

Stikord for Uranus: Forandringer, opbrud, revolution, opgør, rastløshed, udvikling, opfindelser, teknik, frihed, selvstændighed, usædvanlig, original, nytænkende.

 

Neptun

Neptun er den planet der repræsenterer vores fantasi og drømmeverden. Det er via Neptun, at vi går ind i det der er udefinerbart og ikke af den fysiske verden, det er her mysteriet gemmer sig.

Neptun er en stor planet, som er ca. 165 år om at gå rundt om Solen. Den er så langt væk fra Jorden at vi skal bruge en stjernekikkert for at få øje på den. Den blev efter lang tids søgen fundet i år 1846.

Neptun repræsenterer alt det der er flydende og ukonkret. Den opløser det der er fast og forankret, hvilket ikke alle bryder sig om. Neptun indflydelser kan derfor ofte godt opleves som kaotiske, for her er der ikke struktur og orden. Ting flyder sammen, og netop det gør, at man med Neptun ofte kan se de større sammenhænge i både det lille og det store perspektiv. Der er en stor kreativitet i Neptun, som viser os de mere diffuse sider af livet, og prøver at få os til at forholde os til dem. Drømmetydning, healing, bevidsthedsrejser og intuition hører under Neptun.

Folk der er meget påvirket af Neptun kan have svært ved at finde sig til rette i vores ret så strukturerede samfund. Det med at stå op på samme tid hver dag, arbejde det samme sted, købe ind og lave mad og vaske tøj og rydde op og… Det kan godt være en stor udfordring for en Neptunsk person. De vil langt hellere gå med indskydelsen og spontaniteten. De gør det de har lyst til og lader sig ikke styre af planer og aftaler. Det er ofte meget sensitive og fintfølende mennesker, som således også har en god fornemmelse af stemninger og følelser. De forstår, hvordan andre har det, og evner måske ligefrem at være synske eller clairvoyante.

Neptuns indflydelsen kan også blive lidt for stor en mundfuld, og der kan man så se folk der ender i et misbrug af enten alkohol, piller eller hårde stoffer. Igen så er det behovet for at ”slippe væk” fra hverdagens mange krav, og hvis ikke man formår at søge mod en spiritualitet eller indre religiøsitet, så kan det betyde at man går til den anden ende af skalaen og forsøger at flygte gennem misbrug.

Neptun hersker over Fiskene.

Stikord på Neptun: Fantasi, drømme, vand, gradvise forandringer, intuition, fornemmelser, kreativitet, flugt, misbrug, grænseløs, spiritualitet, tro, idealisme.

 

Pluto

Pluto repræsenterer den endegyldige transformation. Det er her vi går fra en fase til en anden i livet. Dermed er Pluto også både fødsel og død.

Pluto blev opdaget så sent som i år 1930. Man ledte efter en langt større planet, og blev derfor overrasket da Pluto viste sig at være solsystemets mindste planet. Den er faktisk kun en smule større end sin Måne Charon. I dag er Pluto astronomisk ikke længere kategoriseret som en planet, men i astrologien fungerer den stadig på lige fod med de andre planeter. Pluto er i gennemsnit ca. 248 år om at gå rundt om Solen. Dens bane hælder skævt i forhold til Solens bane og den er elliptisk, dermed kommer den ind i mellem rent faktisk indenfor Neptuns bane.

Pluto repræsenterer overgange og forandringer. Den er livets opståen og dets forfald. Pluto er det endegyldige, der hvor vi skal træffe et valg der ikke kan træffes om igen. Pluto fortæller os, at vi skal lære at give slip. Livet er foranderligt, og forsøger vi at holde fast i ting omkring os, så kommer der en dag, hvor vi bliver nødt til at give slip. Og når vi gør det, så opdager vi også, at når man giver slip og træder videre i livet, så kommer der nye landskaber og muligheder til syne.

Pluto er også alt det skjulte, mystiske og gemte. Den er vores affald og kloakkerne under jorden. Pluto er vores hemmeligheder og tabuer, det vi ikke tør tale om. Pluto er det vi frygter og det vi er allermest bange for i livet. Dermed er døden også knyttet til Pluto, både fordi mange i vore dage har stor frygt for døden og også fordi den er den utvetydige afslutning på dette liv.

Plutoniske mennesker kan være meget direkte og konfronterende i deres møde med andre. Det skyldes ikke, at de ønsker andre ondt, men at de ønsker at få sandheden frem i lyset. De siger det andre ikke tør sige, og de peger på de faktuelle konsekvenser i livet, som andre ikke altid bryder sig om at forholde sig til. Plutoniske mennesker ved at de blev født alene og at de skal dø alene. De finder en styrke i at kunne håndtere de hårde aspekter af livet, og ser det som en ære at kunne stå på egne ben når livet er svært.

Pluto hersker over Skorpionen.

Stikord til Pluto: transformation, død, fødsel, mystik, tabu, psykologi, hemmeligheder, affald, det skjulte, ekstremer, sort/hvid, sandheden, yderpoler.